Umowy serwisowe

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2022

Wstęp

Niniejszy dokument stanowi realizację obowiązku spółki Interhandler Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) dotyczącego publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej, określonego w art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, dalej: „ustawa o CIT”), zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy.

Interhandler Sp. z o.o. została utworzona 20 marca 1989 roku.

Spółka jest jedynym i wyłącznym autoryzowanym dealerem maszyn JCB w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż maszyn i urządzeń budowlanych, części zamiennych oraz działalność usługowa w zakresie wynajmu, napraw i serwisowania.

Na koniec roku 2022 Spółka prowadziła działalność poprzez sieć 16 oddziałów o charakterze handlowo-serwisowym.

Rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Procedury i procesy podatkowe

W 2022 r. Interhandler w sposób rzetelny i dochowując należytej staranności wypełniał swoje obowiązki podatkowe.

Obowiązki te Spółka realizowała zgodnie z podziałem funkcji w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe przy zachowaniu ram etycznych obowiązujących w Spółce. Zgodnie ze wskazanymi ramami etycznymi w Spółce nie jest akceptowane świadome, celowe działanie, którego skutkiem mogłoby być niewywiązywanie się lub wadliwe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

Spółka postrzega płacenie podatków, nie tylko jako obowiązek prawny, ale również jako podstawowy obowiązek społeczny i moralny podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Spółka wykorzystuje wewnętrzne procesy, jak również stosuje najlepsze praktyki.

Spółka dokonując czynności rodzących skutki w sferze jej praw lub obowiązków podatkowych, zobowiązana jest dla ich zachowania i spełnienia przestrzegania określonych prawem reguł postępowania jak również dochowania należytej staranności w określonych obszarach działania. Spółka spełnia powyższe obowiązki poprzez stosowanie się do wewnętrznie przyjętych zasad związanych z kwestiami podatkowymi oraz wewnętrznych polityk i procedur.

W obszarach podatkowych, które nie zostały zagospodarowane dokumentami pisemnymi, Spółka dba o zapewnienie odpowiednich zasobów i procesów w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz prawidłowego wykonania przepisów prawa podatkowego.

Spółka wykazuje ograniczoną tolerancję na ryzyko podatkowe i zmierza do jego ograniczania poprzez sformalizowane, czy też stosowane w praktyce procesy i procedury. Spółka skoncentrowana jest na rozwoju działalności operacyjnej, tym samym w obszarze ryzyka podatkowego jej działania służą zabezpieczeniu prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, których zakres może ulegać zmianie w związku ze stałym rozwojem Spółki.

Spółka jest świadoma, że rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego buduje jej wizerunek, jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego, który poprzez terminowe uiszczanie podatków w prawidłowej wysokości przykłada się do rozwoju całego kraju. Dodatkowo, rzetelne podejście do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przez Spółkę buduje także jej obraz jako wiarygodnego pracodawcy, kontrahenta wobec potencjalnych partnerów biznesowych oraz podatnika z perspektywy organów podatkowych.

Współpraca z organami podatkowymi

W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, dostarczając terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów podatkowych są przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom.

W roku podatkowym Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka w 2022 roku nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej.

Spółka w 2022 roku złożyła jeden wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Interpretacja indywidualna została wydana 24 sierpnia 2022 roku i potwierdziła prawidłowość naszego stanowiska.

Spółka w 2022 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka w 2022 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Obowiązki podatkowe i informacje o schematach podatkowych

Interhandler Sp. z o.o. terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy, zarówno dotyczące składania deklaracji podatkowych, sprawozdań oraz informacji jak również dotyczące regulowania zobowiązań podatkowych.

W roku 2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m. in. do następujących podatków i opłat:

Podatki bezpośrednie:

 • CIT
 • PIT
 • WHT

Podatki pośrednie:

 • VAT
 • Akcyza

Podatki lokalne:

 • Podatek od nieruchomości

Spółka w swojej działalności nie zidentyfikowała w roku podatkowym 2022 żadnych schematów podatkowych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi i restrukturyzacje

Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie sprawozdania finansowego Interhandler Sp. z o.o. za rok 2022 wyniosła 208.567.104,82 zł.

W 2022 roku suma wartości transakcji dokonanych przez Interhandler Sp. z o.o. z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Interhandler Sp. z o.o.

Były to w szczególności transakcje:

 • Sprzedaży i zakupu maszyn, osprzętów i części zamiennych
 • Udzielenia poręczeń i gwarancji
 • Udzielenia pożyczek
 • Świadczenia usług serwisowych, administracyjnych

Spółka w trakcie 2022 roku nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podjęcia działań restrukturyzacyjnych w przyszłości, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Interhandler Sp. z o.o. w roku podatkowym 2022 nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2021

Wstęp

Niniejszy dokument stanowi realizację obowiązku spółki Interhandler Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) dotyczącego publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej, określonego w art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, dalej: „ustawa o CIT”), zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy.

Interhandler Sp. z o.o. została utworzona 20 marca 1989 roku.

Spółka jest jedynym i wyłącznym autoryzowanym dealerem maszyn JCB w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż maszyn i urządzeń budowlanych, części zamiennych oraz działalność usługowa w zakresie wynajmu, napraw i serwisowania.

Na koniec roku 2021 Spółka prowadziła działalność poprzez sieć 16 oddziałów o charakterze handlowo-serwisowym.

Rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Procedury i procesy podatkowe

W 2021 r. Interhandler w sposób rzetelny i dochowując należytej staranności wypełniał swoje obowiązki podatkowe.

Obowiązki te Spółka realizowała zgodnie z podziałem funkcji w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe przy zachowaniu ram etycznych obowiązujących w Spółce. Zgodnie ze wskazanymi ramami etycznymi w Spółce nie jest akceptowane świadome, celowe działanie, którego skutkiem mogłoby być niewywiązywanie się lub wadliwe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

Spółka postrzega płacenie podatków, nie tylko jako obowiązek prawny, ale również jako podstawowy obowiązek społeczny i moralny podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Spółka wykorzystuje wewnętrzne procesy, jak również stosuje najlepsze praktyki.

Spółka dokonując czynności rodzących skutki w sferze jej praw lub obowiązków podatkowych, zobowiązana jest dla ich zachowania i spełnienia przestrzegania określonych prawem reguł postępowania jak również dochowania należytej staranności w określonych obszarach działania. Spółka spełnia powyższe obowiązki poprzez stosowanie się do wewnętrznie przyjętych zasad związanych z kwestiami podatkowymi oraz wewnętrznych polityk i procedur.

W obszarach podatkowych, które nie zostały zagospodarowane dokumentami pisemnymi, Spółka dba o zapewnienie odpowiednich zasobów i procesów w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz prawidłowego wykonania przepisów prawa podatkowego.

Spółka wykazuje ograniczoną tolerancję na ryzyko podatkowe i zmierza do jego ograniczania poprzez sformalizowane, czy też stosowane w praktyce procesy i procedury. Spółka skoncentrowana jest na rozwoju działalności operacyjnej, tym samym w obszarze ryzyka podatkowego jej działania służą zabezpieczeniu prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, których zakres może ulegać zmianie w związku ze stałym rozwojem Spółki.

Spółka jest świadoma, że rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego buduje jej wizerunek, jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego, który poprzez terminowe uiszczanie podatków w prawidłowej wysokości przykłada się do rozwoju całego kraju. Dodatkowo, rzetelne podejście do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przez Spółkę buduje także jej obraz jako wiarygodnego pracodawcy, kontrahenta wobec potencjalnych partnerów biznesowych oraz podatnika z perspektywy organów podatkowych.

Współpraca z organami podatkowymi

W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, dostarczając terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów podatkowych są przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom.

W roku podatkowym Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka w 2021 roku nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej.

Spółka w 2021 roku nie złożyła żadnego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

Spółka w 2021 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka w 2021 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Obowiązki podatkowe i informacje o schematach podatkowych

Interhandler Sp. z o.o. terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy, zarówno dotyczące składania deklaracji podatkowych, sprawozdań oraz informacji jak również dotyczące regulowania zobowiązań podatkowych.

W roku 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m. in. do następujących podatków i opłat:

Podatki bezpośrednie:

 • CIT
 • PIT
 • WHT

Podatki pośrednie:

 • VAT
 • Akcyza

Podatki lokalne:

 • Podatek od nieruchomości

Spółka w swojej działalności zidentyfikowała w roku podatkowym 2021 schemat podatkowy
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Informacja MDR-1, złożona 3 marca 2021 otrzymała numer MDR1636409/21.

Transakcje z podmiotami powiązanymi i restrukturyzacje

Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie sprawozdania finansowego Interhandler Sp. z o.o. za rok 2021 wyniosła 196.471.049,47 zł.

W 2021 roku suma wartości transakcji dokonanych przez Interhandler Sp. z o.o. z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Interhandler Sp. z o.o.

Były to w szczególności transakcje:

 • Sprzedaży i zakupu maszyn, osprzętów i części zamiennych
 • Udzielenia poręczeń i gwarancji
 • Udzielenia pożyczek
 • Świadczenia usług serwisowych, administracyjnych

Spółka w trakcie 2021 roku nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podjęcia działań restrukturyzacyjnych w przyszłości, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Interhandler Sp. z o.o. w roku podatkowym 2021 nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2020

Wstęp

Niniejszy dokument stanowi realizację obowiązku spółki Interhandler Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) dotyczącego publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej, określonego w art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, dalej: „ustawa o CIT”), zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy.

Interhandler Sp. z o.o. została utworzona 20 marca 1989 roku.

Spółka jest jedynym i wyłącznym autoryzowanym dealerem maszyn JCB w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż maszyn i urządzeń budowlanych, części zamiennych oraz działalność usługowa w zakresie wynajmu, napraw i serwisowania.

Na koniec roku 2020 Spółka prowadziła działalność poprzez sieć 16 oddziałów o charakterze handlowo-serwisowym.

Rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Procedury i procesy podatkowe

W 2020 r. Interhandler w sposób rzetelny i dochowując należytej staranności wypełniał swoje obowiązki podatkowe.

Obowiązki te Spółka realizowała zgodnie z podziałem funkcji w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe przy zachowaniu ram etycznych obowiązujących w Spółce. Zgodnie ze wskazanymi ramami etycznymi w Spółce nie jest akceptowane świadome, celowe działanie, którego skutkiem mogłoby być niewywiązywanie się lub wadliwe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

Spółka postrzega płacenie podatków, nie tylko jako obowiązek prawny, ale również jako podstawowy obowiązek społeczny i moralny podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Spółka wykorzystuje wewnętrzne procesy, jak również stosuje najlepsze praktyki.

Spółka dokonując czynności rodzących skutki w sferze jej praw lub obowiązków podatkowych, zobowiązana jest dla ich zachowania i spełnienia przestrzegania określonych prawem reguł postępowania jak również dochowania należytej staranności w określonych obszarach działania. Spółka spełnia powyższe obowiązki poprzez stosowanie się do wewnętrznie przyjętych zasad związanych z kwestiami podatkowymi oraz wewnętrznych polityk i procedur.

W obszarach podatkowych, które nie zostały zagospodarowane dokumentami pisemnymi, Spółka dba o zapewnienie odpowiednich zasobów i procesów w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz prawidłowego wykonania przepisów prawa podatkowego.

Spółka wykazuje ograniczoną tolerancję na ryzyko podatkowe i zmierza do jego ograniczania poprzez sformalizowane, czy też stosowane w praktyce procesy i procedury. Spółka skoncentrowana jest na rozwoju działalności operacyjnej, tym samym w obszarze ryzyka podatkowego jej działania służą zabezpieczeniu prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, których zakres może ulegać zmianie w związku ze stałym rozwojem Spółki.

Spółka jest świadoma, że rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego buduje jej wizerunek, jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego, który poprzez terminowe uiszczanie podatków w prawidłowej wysokości przykłada się do rozwoju całego kraju. Dodatkowo, rzetelne podejście do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przez Spółkę buduje także jej obraz jako wiarygodnego pracodawcy, kontrahenta wobec potencjalnych partnerów biznesowych oraz podatnika z perspektywy organów podatkowych.

Współpraca z organami podatkowymi

W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, dostarczając terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów podatkowych są przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom.

W roku podatkowym Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka w 2020 roku nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej.

Spółka w 2020 roku nie złożyła żadnego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

Spółka w 2020 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka w 2020 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Obowiązki podatkowe i informacje o schematach podatkowych

Interhandler Sp. z o.o. terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy, zarówno dotyczące składania deklaracji podatkowych, sprawozdań oraz informacji jak również dotyczące regulowania zobowiązań podatkowych.

W roku 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m. in. do następujących podatków i opłat:

Podatki bezpośrednie:

 • CIT
 • PIT
 • WHT

Podatki pośrednie:

 • VAT
 • Akcyza

Podatki lokalne:

 • Podatek od nieruchomości

Spółka w swojej działalności nie zidentyfikowała w roku podatkowym 2020 żadnego schematu podatkowego, o którym mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Tym samym nie wystąpił obowiązek jego przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Transakcje z podmiotami powiązanymi i restrukturyzacje

Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie sprawozdania finansowego Interhandler Sp. z o.o. za rok 2020 wyniosła 159.670.925,43 zł.

W roku 2020 Interhandler Sp. z o.o. realizował transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których łączna wartość w skali roku przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów Spółki.

Transakcje z podmiotami powiązanymi obejmowały w roku 2020:

 1. Sprzedaż maszyn, części i osprzętów na rzecz:
  • Agrihandler Sp. z o.o. (powiązanie pośrednie kapitałowe oraz osobowe) w kwocie 8.472.957,97 zł
  • IH Systems Sp. z o.o. (powiązanie pośrednie kapitałowe oraz osobowe) w kwocie 694.207,56 zł
 2. Świadczenie usług serwisowych, administracyjnych, wynajmu i refaktury na rzecz:
  • Agrihandler Sp. z o.o. w kwocie 321.014,93 zł
  • IH Systems Sp. z o.o. w kwocie 314.568.60 zł
 3. Transakcje finansowe na rzecz IH Systems Sp. z o.o.
  • Udzielenie pożyczki – 950.000 zł
  • Udzielenie poręczenia do kwoty 2.000.000 zł

Spółka w trakcie 2020 roku nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podjęcia działań restrukturyzacyjnych w przyszłości, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Spółka Interhandler Sp. z o.o. w roku podatkowym 2020 nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

UMOWA SERWISOWA NA PRZEGLĄDY

Bardzo popularne w ostatnim czasie stały się umowy serwisowe na przeglądy maszyn czy innych urządzeń. Głównie interesują się nimi duże przedsiębiorstwa, ale oferta jest skierowana do wszystkich naszych klientów.

Nasza umowa serwisowa na przeglądy do maszyn JCB jest tak skonstruowana, by była korzystna nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale również, a nawet przede wszystkim dla mniejszych firm.

Umowa taka może być zawarta w dowolnym momencie – w chwili zakupu maszyny, w okresie standardowej gwarancji, czy też po jego upłynięciu.

Umowa serwisowa na przeglądy to:

 • czasowe rzetelne wykonanie wszystkich przeglądów okresowych (w interwale 500 mth)
 • przeglądy, naprawy wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów
 • gwarancja oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych
 • płatność dopasowana do potrzeb i oczekiwań klienta*
 • zmaksymalizowanie czasu pracy maszyny, produktywności, osiągów i opłacalności
 • szansa na zwiększenie ostatecznej wartości maszyny JCB przy dalszej odsprzedaży

* do wyboru płatność ryczałtem po każdym wykonanym przeglądzie, miesięcznie lub kwartalnie.

 

JCB COMPREHENSIVE CARE

PAKIET PRZEDŁUŻONEJ OCHRONY SERWISOWEJ

JCB Comprehensive Care może być zawarty na okres do 5 lat lub nawet do 10 000 mth (w zależności od modelu maszyny), od dnia zakupu nowej maszyny.

Pakiet ten to:

 • ochrona producenta bez względu na koszty
 • przeglądy, naprawy wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów
 • gwarancja oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych
 • zmaksymalizowanie czasu pracy maszyny, produktywności, osiągów i opłacalności
 • szansa na zwiększenie ostatecznej wartości maszyny JCB przy dalszej odsprzedaży

Wybór tego pakietu może być dokonany w okresie do 6 miesięcy od dnia zakupu maszyny.