Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze ogólne warunki zwane dalej OWS regulują zasady sprzedaży części zamiennych, podzespołów oraz świadczenia usług serwisowych maszyn przez INTERHANDLER Sp. z o. o.

2. Warunki sprzedaży maszyn produkowanych przez JCB regulują odrębne umowy z Kupującym/Zamawiającym.

3. Przez użyte w niniejszych OWS określenia należy rozumieć:

  • a/Sprzedawca/Wykonawca – INTERHANDLER Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu;
  • b/Kupujący/Zamawiający – przedsiębiorców: osoby fizyczne lub prawne, z którym łączą Sprzedawcę/Wykonawcę stosunki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, dostawy lub innej umowy, jak również jakikolwiek podmiot, który ma zamiar zawrzeć taką umowę ze Sprzedającym/Wykonawcą oraz podmiot, na zamówienie i koszt, którego dostarczane są towary;
  • c/ Towar – towary będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedawcę;
  • d/Umowa – oznacza umowę sprzedaży, dostawy towarów handlowych lub umowę o dzieło lub inną umowę zawartą ze Sprzedawcą/Wykonawcą, niezależnie od nazwy przyjętej przez Strony umowy;
  • e/Zapytanie ofertowe – zapytanie złożone na piśmie, przesłane za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej albo telefoniczne przez Kupującego/Zamawiającego, a skierowane do Sprzedawcy/Wykonawcy w celu otrzymania oferty Sprzedawcy/Wykonawcy;
  • f/ Oferta – oświadczenie Sprzedawcy /Zamawiającego złożone na piśmie, przesłaną za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej albo telefoniczne oświadczenie przekazane Kupującemu/Zamawiającemu w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe;
  • g/Zamówienie/Zlecenie – oświadczenie Kupującego/Zamawiającego o przyjęciu Oferty złożone na piśmie, przesłane za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej albo telefoniczne;
  • h/Potwierdzenie zamówienia/zlecenia – oświadczenie Sprzedawcy/Wykonawcy złożone na piśmie, przesłane za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej albo telefoniczne, a potwierdzające zawarcie Umowy;
  • i/ Protokół naprawy – pisemne oświadczenie Sprzedającego/Wykonawcy i Kupującego/Zamawiającego o wykonaniu Umowy;
  • j/ Przewoźnik – podmiot działający na zlecenie Sprzedawcy lub Kupującego wykonujący transport towarów handlowych lub innego mienia powierzonego do wykonania usługi do miejsca ustalonego przez Strony.

4. Złożenie Zamówienia/Zlecenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez Kupującego/Zamawiającego oraz Sprzedawcę/Wykonawcę, co do jej przedmiotu w formie pisemnej lub ustnej, a także za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Przyjmuje się, że Kupujący/Zamawiający składając Zamówienie/Zlecenie akceptuje warunki zakupu/usługi, w szczególności stawki, ceny oraz terminy dostawy lub wykonania usługi, a także jest świadom wszelkich dodatkowych kosztów, które będzie musiał ponieść, aby Zamówienie/Zlecenie mogło zostać zrealizowane.

2. Sprzedający/Wykonawca zastrzega sobie termin 5 dni roboczych od otrzymania Zamówienia/Zlecenia na potwierdzenie jego przyjęcia lub jego odrzucenia. Po upływie tego terminu w przypadku braku potwierdzenia przyjęcia uważa się Zamówienie/Zlecenie za nieprzyjęte.

3. W przypadku, gdy Kupujący/Zamawiający posiada zobowiązania wobec INTERHANDLER Sp. z o.o.; ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń; tel. 56 610 28 20; NIP: 879-016-96-99; BDO: 000042647 REGON: 001375080; KRS: 0000011803 Sąd Rejonowy w Toruniu; Kapitał zakładowy: 26 334 000 zł WWW.INTERHANDLER.PL Sprzedającego/Wykonawca, których termin wykonania już upłynął, to Sprzedający/Wykonawca ma prawo wstrzymać się z wykonaniem umowy lub od niej odstąpić.

4. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy/Wykonawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące, o ile wykraczają one poza przedmiot umowy.

5. W przypadku niewykonania przez Kupującego/Zamawiającego ciążących na nim obowiązków określonych w niniejszych OWS Sprzedawcy/Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Sprzedawca/Wykonawca nie jest zobowiązany względem Kupującego/Zamawiającego do naprawienia szkody wynikłej wskutek rozwiązania umowy.

III. WARUNKI WYKONANIA UMOWY

1. TOWARY

1.1. Dokładny termin realizacji Zamówienia winien być każdorazowo wskazany w potwierdzeniu Zamówienia.

1.2. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru: a/ osobisty odbiór w siedzibie Sprzedającego lub jego Oddziałach, b/ za pośrednictwem firm kurierskich, przy czym uznaje się, iż w tym przypadku wydanie rzeczy następuje w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi.

1.3. Zamawiający może zakupić towar poprzez sklep internetowy. Regulamin sklepu znajduje się na stronie www.interhandler.sklep.pl

1.4. W przypadku wyboru przez Kupującego dostawy towaru za pośrednictwem firm kurierskich, Kupujący ponosić będzie koszty transportu i ubezpieczenia towarów do miejsca przeznaczenia chyba, że Strony postanowią inaczej.

1.5. Kupujący ponosi wszystkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem towaru od momentu załadunku lub wydania towaru.

1.6. Osoby odbierające towar w imieniu Kupującego winny posiadać odpowiednie upoważnienie w formie pisemnej, a ich dane osobowe muszą być znane Sprzedającemu. 1.7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem, Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

1.8. Zwłoka Sprzedawcy w realizacji Zamówienia nie rodzi prawa Kupującego do odstąpienia od umowy, o ile zostanie on poinformowany niezwłocznie o przyczynach i nowym terminie realizacji. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze towaru, Sprzedawca uprawniony jest do obciążenia go opłatą za przechowanie towaru w wysokości 0,2% jej wartości za każdy dzień, ale jedynie po uprzednim wezwaniu Kupującego do odebrania towaru i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

1.9. Odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona w razie braku lub opóźnienia wydania towaru w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą (np. powódź, strajk, klęska etc.), nieterminowym i/lub wadliwym wykonaniem umowy przez dostawców Sprzedającego oraz niemożliwymi do przewidzenia zakłóceniami w systemie pracy w przedsiębiorstwie Sprzedającego.

1.10 W związku z międzynarodową sytuacją związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa SARSCoV-2 termin dostawy może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż o 3 miesiące.

1.11. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub w przypadku niemożności spełnienia świadczenia wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy. INTERHANDLER Sp. z o.o.; ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń; tel. 56 610 28 20; NIP: 879-016-96-99; BDO: 000042647 REGON: 001375080; KRS: 0000011803 Sąd Rejonowy w Toruniu; Kapitał zakładowy: 26 334 000 zł WWW.INTERHANDLER.PL

1.12. W momencie odbioru towarów Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem jakościowym i ilościowym. Niezgłoszenie reklamacji, co do braków ilościowych oznacza odbiór towaru bez zastrzeżeń.

2. USŁUGI SERWISOWE

2.1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę i autoryzację do wykonywania diagnostyki oraz napraw serwisowych urządzeń wyprodukowanych przez następujących producentów: JCB.

2.2. Ogólny zakres usług obejmuje następujące czynności serwisowe: a/ przeglądy okresowe i gwarancyjne, b/ diagnostyka, c/ niezbędne czynności konserwacyjne i regulacyjne, d/ naprawy bieżące i awaryjne – mechaniczne, – elektromechaniczne i elektroniczne – hydrauliczne, pneumatyczne.

2.3. Części zamienne i materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza wyłącznie Wykonawca. Części zamienne i materiały eksploatacyjne użyte w naprawach oraz okresowych przeglądach technicznych odpowiadają parametrom technicznym zalecanym przez producenta i spełniają normy jakościowe stosowane w tym zakresie.

2.4. Miejscem świadczenia usługi jest cały obszar Polski.

2.5. Wykonawca zapewnia dojazd swoich pracowników na miejsce świadczenia usługi w celu jej wykonania.

2.6. Termin wykonania usług będą ustalane każdorazowo w zamówieniach.

2.7. Terminy przekazania Wykonawcy zgłoszenia wykonania usługi, podjęcia przez niego czynności naprawczych oraz wykonania usługi dotyczą dni roboczych i mogą ulec wydłużeniu o dni wolne od pracy.

2.8. Przedłużenie terminów, o których mowa w pkt. 2.6. może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

2.9. W przypadku braku precyzyjnego opisu usterki w Zleceniu naprawy lub konieczności rozszerzenia usługi o zakres napraw stwierdzonych w wyniku podjętych czynności, przeglądu okresowego albo odbiegających od opisanych w Zleceniu naprawy, naprawy te zostaną wykonane po akceptacji Zamawiającego.

2.10. W przypadku braku części zamiennych niezbędnych do napraw, o których mowa w pkt. 2.3. i konieczności ponownego dojazdu Wykonawcy na miejsce naprawy, koszty dojazdu liczone są każdorazowo za dojazd, po akceptacji Zamawiającego.

2.11. W momencie odbioru usługi Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić wykonanie usługi pod względem jakościowym i ilościowym. Brak zastrzeżeń przy odbiorze usługi potwierdzony obustronnym podpisem na protokole naprawy, uznawany jest przez Zamawiającego za wykonanie usługi przez Wykonawcę.

2.12. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w odbiorze urządzenia po naprawie, Wykonawca uprawniony jest do obciążenia go opłatą za jego przechowanie w wysokości 200,00 zł za każdy dzień, ale jedynie po uprzednim wezwaniu do odebrania urządzenia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

IV. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. TOWARY

INTERHANDLER Sp. z o.o.; ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń; tel. 56 610 28 20; NIP: 879-016-96-99; BDO: 000042647 REGON: 001375080; KRS: 0000011803 Sąd Rejonowy w Toruniu; Kapitał zakładowy: 26 334 000 zł WWW.INTERHANDLER.PL

1.1. Ceny towarów podawane przez Sprzedającego są cenami netto i powiększone zostaną o należny podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązujących stawek.

1.2. Ceny towarów podawane przez Sprzedającego nie zawierają kosztów przesyłki znanych dopiero po realizacji Zamówienia.

1.3. Jeśli ceny towarów będą przedstawione w ofercie w walucie innej niż PLN, wówczas ceny będą przeliczane na PLN w oparciu o określony kurs sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

1.4. Sprzedający zobligowany jest wystawić fakturę VAT oraz opatrzyć ją terminem zapłaty ustalonym z Kupującym, o ile udzielono mu kredytu handlowego. W przeciwnym razie, Kupujący zobowiązany jest uiścić cenę przy zawarciu umowy, a przed wydaniem towaru.

1.5. W przypadku, gdy po zawarciu umowy, ale przed jej realizacją wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru takie, jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie dodatkowych opłat celnych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego, podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Uprawnienie to przysługuje również Sprzedającemu w przypadku wzrostu cen zakupu przez Sprzedającego w stosunku do cen w chwili zawarcia umowy.

1.6. Sprzedawca może żądać od Kupującego zabezpieczenia płatności w formie z nim ustalonej.

1.7. Z upływem terminu wskazanego na fakturze VAT cena staje się wymagalna. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę wpływu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy Sprzedającego.

1.8. Własność towaru przechodzi na Kupującego z momentem uiszczenia pełnej ceny chyba, że strony postanawiają inaczej (zastrzeżenie prawa własności).

1.9. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności wskazanego na fakturze, Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz do wstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zawartych umów.

1.10. Złożona przez Kupującego reklamacja nie zwalnia go z obowiązku terminowego uiszczenia ceny.

2. USŁUGI SERWISOWE

2.1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi niezwłocznie po ich wykonaniu w terminie ustalonym przez Strony umowy, a w przypadku braku takich ustaleń, przyjmuje się, że zapłata nastąpi w terminie 14 dni. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu naprawy, który będzie zawierał zastrzeżenia, co do stanu technicznego urządzenia/maszyny, jak i również rodzaj i ilość materiałów użytych podczas prac.

2.2. Po wykonaniu usługi Wykonawca zobligowany jest również wystawić stosowną fakturę VAT.

2.3. Ceny usług, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych wykorzystanych do przeglądów lub napraw, podawane przez Wykonującego są cenami netto i powiększone zostaną o należny podatek od towarów i usług wg aktualnie obowiązujących stawek (załącznik nr 1).

2.4. Wykonawca zapewnia dojazd swoich pracowników na miejsce świadczenia usługi w celu jej wykonania, w przeliczeniu na ilość przejechanych kilometrów od siedziby Oddziału Wykonawcy do miejsca postoju pojazdu i z powrotem.

2.5. Jeśli ceny części zamiennych będą przedstawione w walucie innej niż PLN wówczas ceny będą przeliczane na PLN w oparciu o określony kurs sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury.

2.6. W przypadku, gdy po zawarciu umowy ale przed jej realizacją wystąpią okoliczności INTERHANDLER Sp. z o.o.; ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń; tel. 56 610 28 20; NIP: 879-016-96-99; BDO: 000042647 REGON: 001375080; KRS: 0000011803 Sąd Rejonowy w Toruniu; Kapitał zakładowy: 26 334 000 zł WWW.INTERHANDLER.PL uzasadniające podwyższenie ceny towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie dodatkowych opłat celnych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Wykonawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny wskazując przyczynę podwyżki. Uprawnienie to przysługuje również Wykonawcy w przypadku wzrostu cen zakupu przez Wykonawcę w stosunku do cen w chwili zawarcia umowy.

2.7. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zabezpieczenia płatności w formie przedpłaty.

2.8. Z upływem terminu wskazanego na fakturze VAT cena staje się wymagalna. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę wpływu należności na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy Wykonawcy.

2.9. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności wskazanego na fakturze, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek (z tytułu opóźnienia) w wysokości odsetek ustawowych od dnia wymagalności na fakturze oraz do wstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów do czasu zapłaty przez Zamawiającego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. W tym przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zawartych umów.

2.10. Złożona przez Zamawiającego reklamacja nie zwalnia go z obowiązku terminowego uiszczenia ceny.

V. ODBIÓR TOWARU/USŁUGI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, REKLAMACJE

1. TOWARY

1.1. W momencie odbioru towarów Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem jakościowym i ilościowym. Brak zastrzeżeń przy odbiorze towaru uznawany jest za prawidłowe i terminowe wykonanie Zamówienia przez Sprzedającego.

1.2. W przypadku stwierdzenia różnic Kupujący zobowiązuje się do dokonania odpowiednich adnotacji na właściwych dokumentach (np. liście przewozowym, dowodzie wydania).

1.3. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić w terminie 3 dni roboczych od chwili wykrycia wady i powinno mieć formę pisemną. Reklamację towarów należy kierować do Sprzedawcy. Reklamacje, co do wad fizycznych rzeczy należy zgłosić w terminie 3 dni roboczych od ich ujawnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie oraz utraty roszczeń z tego tytułu.

1.4. Kupujący jest zobowiązany umożliwić osobom upoważnionym przez Sprzedającego na dokonanie oględzin i badania towaru uznanego przez Kupującego za wadliwy.

1.5. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem bezwzględnie obowiązującym, Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu towarów. Sprzedawca może wyrazić zgodę na zwrot towaru, gdy: a/ nie posiada on charakteru towaru trudno zbywalnego, b/ towar nie był używany i pozostaje w oryginalnym opakowaniu, c/ zwrot nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia. W razie wyrażenia zgody przez Sprzedawcę na zwrot towaru, Sprzedawca nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów, transport odbędzie się na koszt Kupującego. Powyższe postanowienia pkt. 1.5. nie mają zastosowania w przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z Zamówieniem. W takim przypadku zasady zwrotu są uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

1.6. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 30 dni roboczych od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zajdzie konieczność potwierdzenia istnienia wady i jej przyczyn przez dostawcę/producenta lub konieczność przeprowadzenia ekspertyzy technicznej. W takim przypadku Sprzedający zajmie stanowisko po uzyskaniu decyzji od dostawcy/producenta lub po uzyskaniu ekspertyzy. INTERHANDLER Sp. z o.o.; ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń; tel. 56 610 28 20; NIP: 879-016-96-99; BDO: 000042647 REGON: 001375080; KRS: 0000011803 Sąd Rejonowy w Toruniu; Kapitał zakładowy: 26 334 000 zł WWW.INTERHANDLER.PL

1.7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym z Kupującym. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedającego dodatkowych wydatków, Sprzedający ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

2. USŁUGI SERWISOWE

2.1. W momencie odbioru usługi Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić wykonanie usługi pod względem jakościowym i ilościowym. Brak zastrzeżeń przy odbiorze maszyny potwierdzony obustronnym podpisem na protokole naprawy, uznawany jest przez Zamawiającego za wykonanie usługi przez Wykonawcę.

2.2. W przypadku zastrzeżeń, co do wykonanej usługi Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odpowiednich adnotacji na protokole naprawy przy odbiorze maszyny.

2.3. O wadach, których nie da się wykryć, mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po ich wykryciu w formie pisemnej. Reklamację należy kierować do Sprzedawcy.

2.4. Usunięcie wady lub usterki zostanie stwierdzone protokolarnie.

2.5. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 30 dni roboczych od daty jej otrzymania, o ile strony nie ustaliły innego terminu, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zajdzie konieczność potwierdzenia istnienia wady i jej przyczyn przez dostawcę/producenta lub konieczność przeprowadzenia ekspertyzy technicznej. W takim przypadku Wykonawca zajmie stanowisko po uzyskaniu decyzji od dostawcy/producenta lub po uzyskaniu ekspertyzy.

2.6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedający/Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez Kupującego/Zamawiającego w następstwie umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego/Wykonawcę. W takich przypadkach Kupujący/Zamawiający może żądać naprawienia poniesionej w związku z tym szkody od wysokości poniesionej straty, jednak nie więcej niż do wysokości ceny za usługę lub zamówionych towarów.

2. Odpowiedzialność Sprzedającego/Wykonawcy z tytułu wad ilościowych i jakościowych towaru lub usługi jest ograniczona do obowiązków opisanych w treści niniejszej OWS i nie obejmuje odszkodowania, w tym zwłaszcza nie obejmuje prawa Kupującego/Zamawiającego do żądania od Sprzedającego/Wykonawcy naprawienia przez niego szkód w postaci: utraty spodziewanych zysków lub korzyści, strat o charakterze produkcyjnym, innych strat, utraty renomy, itp.

VII. GWARANCJA, JAKOŚCI

1. TOWARY

1.1. W przypadku, gdy Sprzedawca udzielił Kupującemu gwarancji jakości, to oznacza, iż zobowiązał się względem Kupującego wedle jego wyboru do usunięcia wad fizycznych towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną zgłoszone pisemnie w INTERHANDLER Sp. z o.o.; ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń; tel. 56 610 28 20; NIP: 879-016-96-99; BDO: 000042647 REGON: 001375080; KRS: 0000011803 Sąd Rejonowy w Toruniu; Kapitał zakładowy: 26 334 000 zł WWW.INTERHANDLER.PL terminie wskazanym w karcie gwarancyjnym, o ile została wydana. Zawiadomienie powinno zawierać szczegółowy opis warunków ujawnienia się wady oraz numer i datę wystawienia faktury zakupu towaru. W razie potrzeby Kupujący zobowiązany jest udzielić Sprzedawcy wszelkiej pomocy w celu prawidłowej oceny wady i ustaleniu sposobu jej usunięcia.

1.2. Sprzedawca odpowiada tylko za wady, które powstały w wyniku prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem korzystania z towaru.

2. USŁUGI SERWISOWE

2.1. Wykonawca może udzielić gwarancji jakości na wykonane usługi, przy czym w takim przypadku powinien być wydany stosowny dokument gwarancyjny.

2.2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie terminu gwarancji jakości, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem terminu gwarancji.

VIII. POSTANOWIENIA RÓŻNE

1. Niniejsze OWS nie mają zastosowania w umowach zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy/Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy jest wyłączona.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zarówno Sprzedający jak i Kupujący dążyć będą do polubownego załatwienia wszelkich sporów, wynikłych z zawartej przez nich umowy.

2. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą / Wykonawcą a Kupującym / Zamawiającym jest właściwy rzeczowo Sąd w Toruniu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Toruń, dnia 06 kwietnia 2021r.
Zarząd INTERHANDLER Sp. z o.o