Polityka prywatności

§. 1 Definicje

1.1. Administrator – INTERHANDLER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Wapiennej 6, , NIP 879-016-96-99, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, gdzie przechowywane są akta spółki, pod nr KRS 0000011803, kapitał zakładowy 26.334.000 złotych;

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności;

1.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

1.5. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.interhandler.pl;

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

§. 2 Postanowienia ogólne

Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby odwiedzające Portal.

Administrator przestrzega postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 3. Pozyskiwanie informacji o odwiedzających

1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach odwiedzających Portal i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach: „Kontakt”, „Zgłoszenie serwisowe”,

b. poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników podczas rejestracji w sklepie internetowym https://sklep.interhandler.pl/

c. poprzez automatyczne zbieranie danych osobowych podczas korzystania przez Użytkownika ze sklepu internetowego,

d. poprzez zapisywania w urządzeniach końcowych plików „cookies"

e. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

2. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Administrator nie identyfikuje osób odwiedzających Portal z użyciem logów.

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

4. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§ 4. Dane osobowe

1. Administrator przetwarza dane Użytkowników, które:

a. odwiedziły Portal i wypełniły którykolwiek z formularzy kontaktowych: „Kontakt” lub „Zgłoszenie serwisowe” . Administrator w takim wypadku przetwarza dane podane w tym formularzu;

b. zapisały się na usługę „Newsletter” świadczoną przez Administratora. Administrator w takim wypadku przetwarza dane podane w zakresie podanym przy zapisie na „Newsletter”.

2. Administrator przetwarza także dane osób, które zarejestrowały się jako użytkownicy sklepu internetowego: https://sklep.interhandler.pl/, Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych klientów sklepu internetowego zawiera „Polityka prywatności sklepu internetowego WWW.SKLEP.INTERHANDLER.PL”.

§ 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych na Portalu

1. Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych: „Kontakt” i „Zgłoszenie serwisowe”. Skorzystanie z formularzy wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Marketing

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznych połączeń przychodzących, drogą MMS/SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik dobrowolnie podał swoje dane w celu prowadzenia przez Administratora działań marketingowych i wyraził zgodę na otrzymywanie od "INTERHANDLER" sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub/i na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez "INTERHANDLER" sp. z o.o. dla celów marketingu bezpośredniego.

Takie dane osobowe są przetwarzane:

a. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej i kontaktu telefonicznego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

b. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

3. Usługa newslettera

Administrator udostępnia możliwość skorzystania z usługi newsletteru poprzez dobrowolne podanie danych kontaktowych w formularzu znajdującym się na Portalu. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Administratora danych w ramach świadczenia usługi newsletteru zawiera Regulamin Newslettera.

§ 6. Okres przetwarzania Danych osobowych

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 7. Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

2. Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z danym Użytkownikiem.

3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem drogą e-mailowa, listowną lub telefoniczną.

§ 8. Odbiorcy Danych osobowych

1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.

2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 9. Pliki „Cookies”

Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookie. Cele i zasady dotyczące korzystania z plików cookie znajdują się w Polityce cookies.

§ 10. Wtyczki serwisów społecznościowych

Na Portalu znajdują się wtyczki wymienionych poniżej serwisów społecznościowych. Na stronie umieszczony jest kod odwołujący się do poszczególnych serwisów. Są to:

a. Facebook - zasady dotyczące przetwarzania danych przez Facebook zawarte są tutaj: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/ natomiast z zasadami wykorzystywania plików cookies i podobnych technologii tutaj https://www.facebook.com/policies/cookies/

b. Instagram - z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych przez Instagram można zapoznać się tutaj: https://help.instagram.com/519522125107875

c. YouTube – zasady dotyczące przetwarzania danych przez YouTube zawarte są tutaj: https://policies.google.com/privacy

d. LinkedIn - zasady dotyczące przetwarzania danych przez LinkedIn zawarte są tutaj:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2. Odwiedzając profil Administratoraw mediach społecznościowych Użytkownik przechodzi do zewnętrznego serwisu, w którym obowiązują zasady dotyczące przetwarzania danych ustalone przez ten serwis. Zewnętrzne serwisy jako osobni administratorzy danych osobowych mogą wykorzystywać zebrane dane w innych celach, zgodnie z własnymi zasadami stosowanymi wobec Użytkowników danego serwisu.

§ 11. Dane kontaktowe

1. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym w § 1adresem, a także drogą e-mailową na adres: office@interhandler.pl oraz telefonicznie: 56 610 28 20 oraz faksem: 56 648 04 00.

2. Administrator wyznaczył osobę ds. ochrony danych osobowych, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@ih.interhandler.pl, pod numerem tel.: 56 610 28 25 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w pkt. 1.

§ 12. Zmiany Polityki prywatności

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 15 kwietnia 2024r.