I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze ogólne warunki zwane dalej OWS regulują zasady sprzedaży części zamiennych, podzespołów oraz świadczenia usług serwisowych maszyn przez INTERHANDLER Sp. z o. o.
2. Warunki sprzedaży maszyn produkowanych przez JCB regulują odrębne umowy z
Kupującym/Zamawiającym.
3. Przez użyte w niniejszych OWS określenia należy rozumieć:
a/Sprzedawca/Wykonawca – INTERHANDLER Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu;
b/Kupujący/Zamawiający – przedsiębiorców: osoby fizyczne lub prawne, z którym łączą
Sprzedawcę/Wykonawcę stosunki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, dostawy
lub innej umowy, jak również jakikolwiek podmiot, który ma zamiar zawrzeć taką umowę ze
Sprzedającym/Wykonawcą oraz podmiot, na zamówienie i koszt, którego dostarczane są
towary;
c/ Towar – towary będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedawcę;
d/Umowa – oznacza umowę sprzedaży, dostawy towarów handlowych lub umowę o dzieło lub
inną umowę zawartą ze Sprzedawcą/Wykonawcą, niezależnie od nazwy przyjętej przez Strony
umowy;
e/Zapytanie ofertowe – zapytanie złożone na piśmie, przesłane za pośrednictwem faxu lub
poczty elektronicznej albo telefoniczne przez Kupującego/Zamawiającego, a skierowane do
Sprzedawcy/Wykonawcy w celu otrzymania oferty Sprzedawcy/Wykonawcy;
f/ Oferta – oświadczenie Sprzedawcy /Zamawiającego złożone na piśmie, przesłaną za
pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej albo telefoniczne oświadczenie przekazane
Kupującemu/Zamawiającemu w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe;
g/Zamówienie/Zlecenie – oświadczenie Kupującego/Zamawiającego o przyjęciu Oferty złożone
na piśmie, przesłane za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej albo telefoniczne;
h/Potwierdzenie zamówienia/zlecenia – oświadczenie Sprzedawcy/Wykonawcy złożone na
piśmie, przesłane za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej albo telefoniczne, a
potwierdzające zawarcie Umowy;
i/ Protokół naprawy – pisemne oświadczenie Sprzedającego/Wykonawcy i
Kupującego/Zamawiającego o wykonaniu Umowy;
j/ Przewoźnik – podmiot działający na zlecenie Sprzedawcy lub Kupującego wykonujący
transport towarów handlowych lub innego mienia powierzonego do wykonania usługi do
miejsca ustalonego przez Strony.
4. Złożenie Zamówienia/Zlecenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS.

II. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez
Kupującego/Zamawiającego oraz Sprzedawcę/Wykonawcę, co do jej przedmiotu w formie
pisemnej lub ustnej, a także za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Przyjmuje się, że
Kupujący/Zamawiający składając Zamówienie/Zlecenie akceptuje warunki zakupu/usługi, w
szczególności stawki, ceny oraz terminy dostawy lub wykonania usługi, a także jest świadom
wszelkich dodatkowych kosztów, które będzie musiał ponieść, aby Zamówienie/Zlecenie mogło
zostać zrealizowane.
2. Sprzedający/Wykonawca zastrzega sobie termin 5 dni roboczych od otrzymania
Zamówienia/Zlecenia na potwierdzenie jego przyjęcia lub jego odrzucenia. Po upływie tego
terminu w przypadku braku potwierdzenia przyjęcia uważa się Zamówienie/Zlecenie za
nieprzyjęte.
3. W przypadku, gdy Kupujący/Zamawiający posiada zobowiązania wobec
INTERHANDLER Sp. z o.o.; ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń; tel. 56 610 28 20; NIP: 879-016-96-99; BDO: 000042647
REGON: 001375080; KRS: 0000011803 Sąd Rejonowy w Toruniu; Kapitał zakładowy: 26 334 000 zł
WWW.INTERHANDLER.PL
Sprzedającego/Wykonawca, których termin wykonania już upłynął, to Sprzedający/Wykonawca
ma prawo wstrzymać się z wykonaniem umowy lub od niej odstąpić.
4. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez
pracowników Sprzedawcy/Wykonawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty
nie są wiążące, o ile wykraczają one poza przedmiot umowy.
5. W przypadku niewykonania przez Kupującego/Zamawiającego ciążących na nim obowiązków
określonych w niniejszych OWS Sprzedawcy/Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od
Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Sprzedawca/Wykonawca nie jest
zobowiązany względem Kupującego/Zamawiającego do naprawienia szkody wynikłej wskutek
rozwiązania umowy.

III. WARUNKI WYKONANIA UMOWY
1. TOWARY
1.1. Dokładny termin realizacji Zamówienia winien być każdorazowo wskazany w
potwierdzeniu Zamówienia.
1.2. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a/ osobisty odbiór w siedzibie Sprzedającego lub jego Oddziałach,
b/ za pośrednictwem firm kurierskich, przy czym uznaje się, iż w tym przypadku wydanie rzeczy
następuje w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi.
1.3. Zamawiający może zakupić towar poprzez sklep internetowy. Regulamin sklepu znajduje się
na stronie www.interhandler.sklep.pl
1.4. W przypadku wyboru przez Kupującego dostawy towaru za pośrednictwem firm
kurierskich, Kupujący ponosić będzie koszty transportu i ubezpieczenia towarów do miejsca
przeznaczenia chyba, że Strony postanowią inaczej.
1.5. Kupujący ponosi wszystkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem towaru od momentu
załadunku lub wydania towaru.
1.6. Osoby odbierające towar w imieniu Kupującego winny posiadać odpowiednie upoważnienie
w formie pisemnej, a ich dane osobowe muszą być znane Sprzedającemu.
1.7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W
przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem, Kupujący jest informowany o
stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja,
wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
1.8. Zwłoka Sprzedawcy w realizacji Zamówienia nie rodzi prawa Kupującego do odstąpienia od
umowy, o ile zostanie on poinformowany niezwłocznie o przyczynach i nowym terminie
realizacji. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze towaru, Sprzedawca uprawniony
jest do obciążenia go opłatą za przechowanie towaru w wysokości 0,2% jej wartości za każdy
dzień, ale jedynie po uprzednim wezwaniu Kupującego do odebrania towaru i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.
1.9. Odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona w razie braku lub opóźnienia wydania
towaru w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą (np. powódź, strajk,
klęska etc.), nieterminowym i/lub wadliwym wykonaniem umowy przez dostawców
Sprzedającego oraz niemożliwymi do przewidzenia zakłóceniami w systemie pracy w
przedsiębiorstwie Sprzedającego.
1.10 W związku z międzynarodową sytuacją związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa SARSCoV-2 termin dostawy może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż o 3 miesiące.
1.11. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub w przypadku niemożności spełnienia
świadczenia wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,
Sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy.
INTERHANDLER Sp. z o.o.; ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń; tel. 56 610 28 20; NIP: 879-016-96-99; BDO: 000042647
REGON: 001375080; KRS: 0000011803 Sąd Rejonowy w Toruniu; Kapitał zakładowy: 26 334 000 zł
WWW.INTERHANDLER.PL
1.12. W momencie odbioru towarów Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem
jakościowym i ilościowym. Niezgłoszenie reklamacji, co do braków ilościowych oznacza odbiór
towaru bez zastrzeżeń.
2. USŁUGI SERWISOWE
2.1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę i autoryzację do
wykonywania diagnostyki oraz napraw serwisowych urządzeń wyprodukowanych przez
następujących producentów: JCB.
2.2. Ogólny zakres usług obejmuje następujące czynności serwisowe:
a/ przeglądy okresowe i gwarancyjne,
b/ diagnostyka,
c/ niezbędne czynności konserwacyjne i regulacyjne,
d/ naprawy bieżące i awaryjne
– mechaniczne,
– elektromechaniczne i elektroniczne
– hydrauliczne, pneumatyczne.
2.3. Części zamienne i materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza
wyłącznie Wykonawca. Części zamienne i materiały eksploatacyjne użyte w naprawach oraz
okresowych przeglądach technicznych odpowiadają parametrom technicznym zalecanym przez
producenta i spełniają normy jakościowe stosowane w tym zakresie.
2.4. Miejscem świadczenia usługi jest cały obszar Polski.
2.5. Wykonawca zapewnia dojazd swoich pracowników na miejsce świadczenia usługi w celu jej
wykonania.
2.6. Termin wykonania usług będą ustalane każdorazowo w zamówieniach.
2.7. Terminy przekazania Wykonawcy zgłoszenia wykonania usługi, podjęcia przez niego
czynności naprawczych oraz wykonania usługi dotyczą dni roboczych i mogą ulec wydłużeniu o
dni wolne od pracy.
2.8. Przedłużenie terminów, o których mowa w pkt. 2.6. może nastąpić po wcześniejszym
uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
2.9. W przypadku braku precyzyjnego opisu usterki w Zleceniu naprawy lub konieczności
rozszerzenia usługi o zakres napraw stwierdzonych w wyniku podjętych czynności, przeglądu
okresowego albo odbiegających od opisanych w Zleceniu naprawy, naprawy te zostaną
wykonane po akceptacji Zamawiającego.
2.10. W przypadku braku części zamiennych niezbędnych do napraw, o których mowa w pkt.
2.3. i konieczności ponownego dojazdu Wykonawcy na miejsce naprawy, koszty dojazdu liczone
są każdorazowo za dojazd, po akceptacji Zamawiającego.
2.11. W momencie odbioru usługi Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić wykonanie usługi
pod względem jakościowym i ilościowym. Brak zastrzeżeń przy odbiorze usługi potwierdzony
obustronnym podpisem na protokole naprawy, uznawany jest przez Zamawiającego za
wykonanie usługi przez Wykonawcę.
2.12. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w odbiorze urządzenia po naprawie, Wykonawca
uprawniony jest do obciążenia go opłatą za jego przechowanie w wysokości 200,00 zł za każdy
dzień, ale jedynie po uprzednim wezwaniu do odebrania urządzenia i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.

IV. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. TOWARY
INTERHANDLER Sp. z o.o.; ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń; tel. 56 610 28 20; NIP: 879-016-96-99; BDO: 000042647
REGON: 001375080; KRS: 0000011803 Sąd Rejonowy w Toruniu; Kapitał zakładowy: 26 334 000 zł
WWW.INTERHANDLER.PL
1.1. Ceny towarów podawane przez Sprzedającego są cenami netto i powiększone zostaną o
należny podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązujących stawek.
1.2. Ceny towarów podawane przez Sprzedającego nie zawierają kosztów przesyłki znanych
dopiero po realizacji Zamówienia.
1.3. Jeśli ceny towarów będą przedstawione w ofercie w walucie innej niż PLN, wówczas ceny
będą przeliczane na PLN w oparciu o określony kurs sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury
VAT.
1.4. Sprzedający zobligowany jest wystawić fakturę VAT oraz opatrzyć ją terminem zapłaty
ustalonym z Kupującym, o ile udzielono mu kredytu handlowego. W przeciwnym razie, Kupujący
zobowiązany jest uiścić cenę przy zawarciu umowy, a przed wydaniem towaru.
1.5. W przypadku, gdy po zawarciu umowy, ale przed jej realizacją wystąpią okoliczności
uzasadniające podwyższenie ceny towaru takie, jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie
dodatkowych opłat celnych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający
ma prawo do odpowiedniego, podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki.
Uprawnienie to przysługuje również Sprzedającemu w przypadku wzrostu cen zakupu przez
Sprzedającego w stosunku do cen w chwili zawarcia umowy.
1.6. Sprzedawca może żądać od Kupującego zabezpieczenia płatności w formie z nim ustalonej.
1.7. Z upływem terminu wskazanego na fakturze VAT cena staje się wymagalna. Za termin
dokonania zapłaty uważa się datę wpływu należności na wskazany przez Sprzedającego
rachunek bankowy Sprzedającego.
1.8. Własność towaru przechodzi na Kupującego z momentem uiszczenia pełnej ceny chyba, że
strony postanawiają inaczej (zastrzeżenie prawa własności).
1.9. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności wskazanego na fakturze,
Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia, o których mowa w
ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz do
wstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów do czasu zapłaty przez Kupującego
wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. W tym przypadku Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zawartych umów.
1.10. Złożona przez Kupującego reklamacja nie zwalnia go z obowiązku terminowego uiszczenia
ceny.
2. USŁUGI SERWISOWE
2.1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi
niezwłocznie po ich wykonaniu w terminie ustalonym przez Strony umowy, a w przypadku
braku takich ustaleń, przyjmuje się, że zapłata nastąpi w terminie 14 dni. Wykonawca
zobowiązany jest do sporządzenia protokołu naprawy, który będzie zawierał zastrzeżenia, co do
stanu technicznego urządzenia/maszyny, jak i również rodzaj i ilość materiałów użytych
podczas prac.
2.2. Po wykonaniu usługi Wykonawca zobligowany jest również wystawić stosowną fakturę
VAT.
2.3. Ceny usług, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych wykorzystanych do
przeglądów lub napraw, podawane przez Wykonującego są cenami netto i powiększone zostaną
o należny podatek od towarów i usług wg aktualnie obowiązujących stawek (załącznik nr 1).
2.4. Wykonawca zapewnia dojazd swoich pracowników na miejsce świadczenia usługi w celu jej
wykonania, w przeliczeniu na ilość przejechanych kilometrów od siedziby Oddziału Wykonawcy
do miejsca postoju pojazdu i z powrotem.
2.5. Jeśli ceny części zamiennych będą przedstawione w walucie innej niż PLN wówczas ceny
będą przeliczane na PLN w oparciu o określony kurs sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury.
2.6. W przypadku, gdy po zawarciu umowy ale przed jej realizacją wystąpią okoliczności
INTERHANDLER Sp. z o.o.; ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń; tel. 56 610 28 20; NIP: 879-016-96-99; BDO: 000042647
REGON: 001375080; KRS: 0000011803 Sąd Rejonowy w Toruniu; Kapitał zakładowy: 26 334 000 zł
WWW.INTERHANDLER.PL
uzasadniające podwyższenie ceny towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie
dodatkowych opłat celnych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Wykonawca
ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny wskazując przyczynę
podwyżki. Uprawnienie to przysługuje również Wykonawcy w przypadku wzrostu cen zakupu
przez Wykonawcę w stosunku do cen w chwili zawarcia umowy.
2.7. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zabezpieczenia płatności w formie przedpłaty.
2.8. Z upływem terminu wskazanego na fakturze VAT cena staje się wymagalna. Za termin
dokonania zapłaty uważa się datę wpływu należności na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy Wykonawcy.
2.9. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności wskazanego na
fakturze, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek (z tytułu opóźnienia) w wysokości
odsetek ustawowych od dnia wymagalności na fakturze oraz do wstrzymania się z realizacją
wszystkich zawartych umów do czasu zapłaty przez Zamawiającego wszelkich wymagalnych
należności wraz z odsetkami. W tym przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienia w realizacji zawartych umów.
2.10. Złożona przez Zamawiającego reklamacja nie zwalnia go z obowiązku terminowego
uiszczenia ceny.

V. ODBIÓR TOWARU/USŁUGI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, REKLAMACJE
1. TOWARY
1.1. W momencie odbioru towarów Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem
jakościowym i ilościowym. Brak zastrzeżeń przy odbiorze towaru uznawany jest za prawidłowe
i terminowe wykonanie Zamówienia przez Sprzedającego.
1.2. W przypadku stwierdzenia różnic Kupujący zobowiązuje się do dokonania odpowiednich
adnotacji na właściwych dokumentach (np. liście przewozowym, dowodzie wydania).
1.3. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić w terminie 3 dni roboczych od chwili wykrycia wady i
powinno mieć formę pisemną. Reklamację towarów należy kierować do Sprzedawcy.
Reklamacje, co do wad fizycznych rzeczy należy zgłosić w terminie 3 dni roboczych od ich
ujawnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie oraz utraty roszczeń z tego
tytułu.
1.4. Kupujący jest zobowiązany umożliwić osobom upoważnionym przez Sprzedającego na
dokonanie oględzin i badania towaru uznanego przez Kupującego za wadliwy.
1.5. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem bezwzględnie obowiązującym,
Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu towarów. Sprzedawca może wyrazić zgodę na zwrot
towaru, gdy:
a/ nie posiada on charakteru towaru trudno zbywalnego,
b/ towar nie był używany i pozostaje w oryginalnym opakowaniu,
c/ zwrot nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia.
W razie wyrażenia zgody przez Sprzedawcę na zwrot towaru, Sprzedawca nie poniesie z tego
tytułu żadnych kosztów, transport odbędzie się na koszt Kupującego.
Powyższe postanowienia pkt. 1.5. nie mają zastosowania w przypadku dostarczenia towaru
niezgodnego z Zamówieniem. W takim przypadku zasady zwrotu są uzgadniane indywidualnie z
Kupującym.
1.6. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 30 dni
roboczych od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli
zajdzie konieczność potwierdzenia istnienia wady i jej przyczyn przez dostawcę/producenta lub
konieczność przeprowadzenia ekspertyzy technicznej. W takim przypadku Sprzedający zajmie
stanowisko po uzyskaniu decyzji od dostawcy/producenta lub po uzyskaniu ekspertyzy.
INTERHANDLER Sp. z o.o.; ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń; tel. 56 610 28 20; NIP: 879-016-96-99; BDO: 000042647
REGON: 001375080; KRS: 0000011803 Sąd Rejonowy w Toruniu; Kapitał zakładowy: 26 334 000 zł
WWW.INTERHANDLER.PL
1.7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zobowiązuje się na swój koszt
wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym z Kupującym. Jeżeli
wymiana towaru jest niemożliwa albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez
Sprzedającego dodatkowych wydatków, Sprzedający ma prawo odmówić wymiany towaru i
zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.
2. USŁUGI SERWISOWE
2.1. W momencie odbioru usługi Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić wykonanie usługi
pod względem jakościowym i ilościowym. Brak zastrzeżeń przy odbiorze maszyny
potwierdzony obustronnym podpisem na protokole naprawy, uznawany jest przez
Zamawiającego za wykonanie usługi przez Wykonawcę.
2.2. W przypadku zastrzeżeń, co do wykonanej usługi Zamawiający zobowiązuje się do
dokonania odpowiednich adnotacji na protokole naprawy przy odbiorze maszyny.
2.3. O wadach, których nie da się wykryć, mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze,
Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po ich
wykryciu w formie pisemnej. Reklamację należy kierować do Sprzedawcy.
2.4. Usunięcie wady lub usterki zostanie stwierdzone protokolarnie.
2.5. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 30 dni
roboczych od daty jej otrzymania, o ile strony nie ustaliły innego terminu, z zastrzeżeniem, że
termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zajdzie konieczność potwierdzenia istnienia wady i jej
przyczyn przez dostawcę/producenta lub konieczność przeprowadzenia ekspertyzy technicznej.
W takim przypadku Wykonawca zajmie stanowisko po uzyskaniu decyzji od
dostawcy/producenta lub po uzyskaniu ekspertyzy.
2.6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na
własny koszt wszelkich wad i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Sprzedający/Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez
Kupującego/Zamawiającego w następstwie umyślnego niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez Sprzedającego/Wykonawcę. W takich przypadkach
Kupujący/Zamawiający może żądać naprawienia poniesionej w związku z tym szkody od
wysokości poniesionej straty, jednak nie więcej niż do wysokości ceny za usługę lub
zamówionych towarów.
2. Odpowiedzialność Sprzedającego/Wykonawcy z tytułu wad ilościowych i jakościowych
towaru lub usługi jest ograniczona do obowiązków opisanych w treści niniejszej OWS i nie
obejmuje odszkodowania, w tym zwłaszcza nie obejmuje prawa Kupującego/Zamawiającego do
żądania od Sprzedającego/Wykonawcy naprawienia przez niego szkód w postaci: utraty
spodziewanych zysków lub korzyści, strat o charakterze produkcyjnym, innych strat, utraty
renomy, itp.

VII. GWARANCJA, JAKOŚCI
1. TOWARY
1.1. W przypadku, gdy Sprzedawca udzielił Kupującemu gwarancji jakości, to oznacza, iż
zobowiązał się względem Kupującego wedle jego wyboru do usunięcia wad fizycznych towaru
lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną zgłoszone pisemnie w
INTERHANDLER Sp. z o.o.; ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń; tel. 56 610 28 20; NIP: 879-016-96-99; BDO: 000042647
REGON: 001375080; KRS: 0000011803 Sąd Rejonowy w Toruniu; Kapitał zakładowy: 26 334 000 zł
WWW.INTERHANDLER.PL
terminie wskazanym w karcie gwarancyjnym, o ile została wydana. Zawiadomienie powinno
zawierać szczegółowy opis warunków ujawnienia się wady oraz numer i datę wystawienia
faktury zakupu towaru. W razie potrzeby Kupujący zobowiązany jest udzielić Sprzedawcy
wszelkiej pomocy w celu prawidłowej oceny wady i ustaleniu sposobu jej usunięcia.
1.2. Sprzedawca odpowiada tylko za wady, które powstały w wyniku prawidłowego, zgodnego z
przeznaczeniem korzystania z towaru.
2. USŁUGI SERWISOWE
2.1. Wykonawca może udzielić gwarancji jakości na wykonane usługi, przy czym w takim
przypadku powinien być wydany stosowny dokument gwarancyjny.
2.2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie terminu
gwarancji jakości, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem terminu gwarancji.

VIII. POSTANOWIENIA RÓŻNE
1. Niniejsze OWS nie mają zastosowania w umowach zawieranych z konsumentami w
rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy/Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy jest
wyłączona.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zarówno Sprzedający jak i Kupujący dążyć będą do polubownego załatwienia wszelkich
sporów, wynikłych z zawartej przez nich umowy.
2. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą / Wykonawcą a Kupującym / Zamawiającym
jest właściwy rzeczowo Sąd w Toruniu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Toruń, dnia 06 kwietnia 2021r.
Zarząd INTERHANDLER Sp. z o.o

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Zamówienia zwane dalej OWZ określają ogólne zasady, na których Interhandler Sp. z o.o. zwana dalej Zamawiającym, dokonuje zakupu towarów/materiałów/usług (dalej łącznie zwanych zamówieniami) określonych w zamówieniu i stanowią integralną część każdego zamówienia.
2. Ilekroć w niniejszym OWZ mowa jest o towarach, należy przez to rozumieć: osprzęty, maszyny, urządzenia, narzędzia, części zamienne oraz jakiekolwiek inne rzeczy nie ujęte wcześniej, stanowiące wyłączny przedmiot zamówienia lub jego element.
3. Odstępstwo od postanowień OWZ może mieć miejsce jedynie w przypadku zapisów zawartych w zamówieniu/umowie, które mają charakter nadrzędny nad OWZ.
4. Numer zamówienia należy umieścić na fakturze, dokumentach WZ oraz wszystkich innych dokumentach związanych z zamówieniem.
5. Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być potwierdzone przez Dostawcę/Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres email, z którego zostało wysłane zamówienie, zawsze z rozszerzeniem @ih.interhandler.pl) w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku braku takiego potwierdzenia Zamawiający ma prawo uznać zamówienie za niezłożone. Potwierdzenie Zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych OWZ.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie otrzymanego/wykonanego przedmiotu zamówienia, w szczególności pod kątem jego
jakości, ilości, zgodności z zamówieniem, specyfikacją i/lub certyfikatem jakości Dostawcy/Wykonawcy. W przypadku jeśli ww. weryfikacja wykaże niewłaściwe zrealizowanie zamówienia Zamawiający ma prawo wezwać Dostawcę/Wykonawcę do jego poprawy lub ma prawo w całości zrezygnować z realizacji zamówienia.
7. Treść OWZ podana jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.interhandler.pl


§ 2. WARUNKI DOSTAWY

1. Zamówione towary/materiały/usługi zostaną dostarczone przez Dostawcę/Wykonawcę do miejsca wskazanego w zamówieniu. Dostawca ma obowiązek ubezpieczyć towar od wszelkiego ryzyka w transporcie. O ile strony nie ustaliły inaczej, Zamówienie realizowane będzie na bazie DDP – Interhandler Sp. z o.o.(wskazany magazyn, plac składowy lub inne miejsce) zgodnie z INCOTERMS 2010. Dostawca ma obowiązek ubezpieczyć na swój koszt towar od wszelkich ryzyk w transporcie, zgodnie z Instytutowymi Klauzulami Ładunkowymi A (ICC A 1/1/82).
Kupujący może zażądać od Dostawcy dostarczenia dokumentu potwierdzającego zawarcie powyższego ubezpieczenia wraz z cesją praw do ewentualnego
odszkodowania lub dokumentu ubezpieczeniowego, którego beneficjentem będzie Interhandler Sp. z o.o.
2. Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do zapakowania towaru w sposób zapewniający dostarczenie przedmiotu w stanie nienaruszonym oraz dołączenia do towaru dokumentów w języku polskim: dowody WZ lub kopia faktury, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, DTR-ki oraz wszystkie inne wymagane dokumenty.
3. Brak dokumentów wymienionych w §2 ust.2 będzie skutkował uznaniem dostawy za niekompletną do czasu ich uzupełnia i może skutkować wstrzymaniem lub opóźnieniem zapłaty faktury.
4. Magazyny zamawiającego czynne są w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00. W przypadku dostawy przekraczającej 5 palet konieczna jest awizacja dostawy na co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej, w formie wiadomości email wysłanej na adres, z którego otrzymano zamówienie.
5. Terminy dostaw określone są w zamówieniu. Terminy te są wiążące, a obowiązkiem Dostawcy jest ich dotrzymywanie
6. Zamówienie uważa się za zrealizowane (z zastrzeżeniem §1 ust 6) z chwilą odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w miejscu przez Zamawiającego wskazanym oraz po podpisaniu bez jakichkolwiek uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez obie strony.
7. Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i bezpośredniego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu lub zagrożeniu wystąpienia
okoliczności, z których wynika, że uzgodniony termin realizacji zamówienia nie może zostać dotrzymany wraz ze wskazaniem przewidywanego okresu opóźnienia i przyczyn jego powstania.
8. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną dla Dostawcy/Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części zamówienia nie zrealizowanego w określonym terminie bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.


§ 3. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę/Wykonawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone towary i usługi.
2. Okres gwarancji biegnie od dnia dostawy przedmiotu zamówienia lub daty protokołu odbioru/uruchomienia.
3. Jeżeli w okresie gwarancji Zamawiający uzna, iż przedmiot posiada wady, uprawniony jest do zgłoszenia Dostawcy/Wykonawcy reklamacji w formie telefonicznej i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie zgłoszenia reklamacji do osoby ją zgłaszającą. Jeżeli w terminie 2 dni
roboczych od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Dostawca/Wykonawca nie potwierdzi w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jej otrzymania, uważa się, że Dostawca/Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
4. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego przez Zamawiającego, usunąć wadę, a gdyby nie było to możliwe – dostarczyć nowy, wolny od wad przedmiot objęty gwarancją lub odpowiednią, objętą reklamacją, jego część i dokonać jego/jej montażu i uruchomienia.
5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Dostawcy/Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w § 3 ust 4.
6. Dostawca/Wykonawca podejmie wszystkie konieczne kroki w celu wymiany lub naprawy wadliwego towaru. Dostawca/Wykonawca wykona na własny koszt
demontażu wadliwego towaru oraz dokona montażu i uruchomienia wolnego od wad/nowego przedmiotu objętego gwarancją. W sytuacji, gdy możliwe będzie
usunięcie wady towaru poprzez jego naprawę, zaś jego demontaż będzie niemożliwy lub zbyt czasochłonny, Dostawca/Wykonawca – za zgodą Zamawiającego – dokona naprawy towaru w miejscu jego położenia/zamontowania.
7. Jeżeli Dostawca/Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Dostawca/Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
8. W przypadku wymiany przez Dostawcę/Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części na nowy Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru.
9. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego pkt nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej reklamacji.
10. W wypadku, gdy Dostawca/Wykonawca uchybi terminowi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na czas usunięcia wady urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż przedmiot objęty gwarancją, dokona jego montażu i uruchomienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego/Inwestora w jego obsłudze w terminie 2 dni roboczych od dnia uchybienia terminowi usunięcia wad. Czynności te Dostawca/Wykonawca wykona na swój koszt.
11. Jeżeli Dostawca/Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją lub jego części, albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w § 3 ust 4 lub określonym na podstawie § 3 ust 5 i nie dostarczy Zamawiającemu urządzenia zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Dostawcy/Wykonawcy samodzielnego lub za pośrednictwem innego podmiotu.
12. Dostawca/Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad oraz które powstały w związku z zaistnieniem wady.
13. Dostawca/Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia.
14. Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych.
15. Dostawca/Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od dnia wskazanego w zamówieniu.
16. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez Zamawiającego z tytułu rękojmi w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia,
chyba że dłuższy termin został indywidulanie ustalony z Dostawcą/Wykonawcą.
17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
18. Wszelkie oświadczenia Dostawcy/Wykonawcy w przedmiocie wyłączenia rękojmi lub gwarancji pozostają bezskuteczne wobec Zamawiającego.
19. Jeżeli wystąpienie wady przedmiotu objętego gwarancją spowoduje obciążenie Zamawiającego kosztami postoju instalacji, wówczas Zamawiający obciąży Dostawcę/Wykonawcę roszczeniami odszkodowawczymi powstałymi podczas takiego postoju.
20. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Dostawcy/Wykonawcy.
21. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w wypadku, gdy kary umowne określone w zamówieniu nie pokryją poniesionej szkody w pełnej wysokości.


§ 4. CENY I PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w zamówieniu/umowie są stałe i nie podlegają zmianom, chyba że strony postanowiły inaczej. Zmiana cen wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu prawidłowych, i wystawionych we właściwym terminie faktur VAT zgodnie z terminem płatności ujętym na zamówieniu. 3. Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne w świetle przepisów o podatku VAT oraz numer zamówienia. Faktury bez podanego numeru zamówienia uznane będą za nieprawidłowe i nie stanowią podstawy do zapłaty.
4. Jako termin początkowy dla biegu terminu płatności przyjmuję się datę otrzymania przez Zamawiającego faktury od Dostawcy.


§ 5. PODWYKONAWSTWO

1. Realizacja zamówień dotyczących usług, dopuszcza podwykonawstwo o ile Dostawca/Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, a ten wyrazi na to
pisemną zgodę.
2. Dostawca ponosi pełne ryzyko nienależytego działania, zaniechania lub braku kwalifikacji po stronie osób i podmiotów trzecich, za pośrednictwem których realizuje Zamówienie, a w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swoich podwykonawców.

§ 6. POUFNOŚĆ

1. Strony zobowiązują się traktować jako ściśle poufne wszystkie warunki zamówienia, a także informacje wzajemnie uzyskane od siebie lub w inny sposób w związku z zamówieniem, w szczególności wszelkie informacje techniczne, handlowe lub inne dotyczące działalności Zamawiającego, które są informacjami poufnymi i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane przez Dostawcę do innych celów niż związane z realizacją zamówienia, ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, tak w trakcie realizacji zamówienia, jak również w ciągu 5 lat po jego zrealizowaniu.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony obowiązuje prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów związanych z zamówieniem jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym postanowieniem OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.
3. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania się o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o przewidywanym czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla niniejszej umowy oraz o ustaniu powyższych okoliczności.
4. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie postanowień umownych w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron.
5. Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu zminimalizowania czasu trwania siły wyższej i jej skutków.
6. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymanie terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.
7. Zamawiający uprawniony jest dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w zamówieniu lub niniejszych OWZ.
8. Niniejszy OWZ obowiązują od dnia 01.03.2020.