wyłączny dealer JCB
SKLEP INTERNETOWY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „INTERHANDLER” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Wapiennej 6, KRS 0000011803.

2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: office@interhandler.pl oraz telefonicznie: 56 610 28 20 oraz faksem: 56 648 04 00.

3. Administrator wyznaczył osobę ds. ochrony danych osobowych, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@ih.interhandler.pl, pod numerem tel.: 56 610 28 25 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w pkt. 1.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
b. realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. wystawienie faktury, kontakt telefoniczny i e-mailowy, wysyłkę zamówionych produktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
c. w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
i. prowadzenia monitoringu wizyjnego w siedzibie Administratora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/ochrony mienia/ kontroli produkcji/zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę; (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
j. świadczenia usługi „Newsletter”, jeśli wyraziła Pani/Pan na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 4:

a. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;
b. jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 2 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego;
c. w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały;
d. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
e. nagrania monitoringu wizyjnego są przechowywane przez maksymalnie trzy miesiące od dnia nagrania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku, w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.

7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. e-h. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt. 4 lit. c i d). Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych.

10. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 r. będzie to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po tej dajcie organ będący jego następcą).

12. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa, a podejmowanie pewnych działań, w tym świadczenie usług lub/i realizacja umów z nami może wiązać się z koniecznością zaakceptowania wykorzystywania przez nas monitoringu wizyjnego w siedzibie/biurze Administratora w przypadku wizyty w siedzibie/biurze.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest „INTERHANDLER” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Wapiennej 6, KRS 0000011803.

2. Administrator wyznaczył osobę ds. ochrony danych osobowych, z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@ih.interhandler.pl lub pod numerem tel. 661 500 209 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w pkt. 1.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu: a. wykonania obowiązków prawnych spoczywających na pracodawcy jako Administratorze np. przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem po ustaniu stosunku pracy, a także dla zrealizowania obowiązków Administratora jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) b. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); c. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Twoje dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Pracodawcy takie jak kancelaria prawna, podmiot archiwizujący dokumentacje pracowniczą.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez pracodawcę: a. w odniesieniu do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z stosunkiem pracy – najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy 3 lata + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku; b. przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego lub przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane; w szczególności odnośnie akt pracowniczych: − zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. – 50 lat, − zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r., – 10 lat c. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych, dowodowych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
d. w odniesieniu do danych, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę – do momentu cofnięcia tej zgody lub zdezaktualizowania się danych lub realizacji celu, w którym były przetwarzane – w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

6. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, emailową lub pocztową jak również poprzez bezpośredni kontakt z osobą wskazaną w pkt. 3.

7. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. b-c. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych masz prawo do: a) cofnięcia zgody Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś Pracodawcy na przetwarzanie określonych danych osobowych w każdej chwili po zakończeniu stosunku pracy. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. b) sprzeciwu wobec wykorzystania danych Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli Pracodawca przetwarza Twoje dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, np. w celach archiwalnych. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: − wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę; − Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; − wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych przetwarzanych przez Pracodawcę w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, a sprzeciw został uznany za zasadny; − Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. d) ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: − gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; − gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania; − gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; − gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. e) dostępu do danych Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo: − uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; − uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; − uzyskać kopię swoich danych osobowych. f) sprostowania danych Masz prawo żądać od Pracodawcy sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). g) przenoszenia danych Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Pracodawcy, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie PDF. Format PDF jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

9. Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Pracodawcę danych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Ciebie danych osobowych było obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, a tym w kodeksie pracy. W pozostałym zakresie było zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem zatrudnienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA LIVELINK

Niniejsza klauzula informacyjna określa cele i zasady przetwarzania danych osobowych, które są gromadzone w systemie LiveLink od użytkowników lub które dostarczają użytkownicy, i/lub informacje telematyczne wygenerowane za pomocą sprzętu zainstalowanego w maszynie, którą Państwo zakupili.

Kto jest Administratorem danych osobowych? Jak można się z nim skontaktować?
Przedmiotowa klauzula informacyjna dotyczy celów i zasad przetwarzania danych przez jednego z administratorów danych osobowych gromadzonych w systemie LiveLink – spółkę INTERHANDLER” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Wapiennej 6, KRS 0000011803, zwaną dalej ADO.
Z ADO można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: office@interhandler.pl oraz telefonicznie: 56 610 28 20 oraz faksem: 56 648 04 00.
ADO wyznaczył osobę ds. ochrony danych osobowych, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@ih.interhandler.pl, pod numerem tel.: 56 610 28 25 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
Dane gromadzone w systemie LiveLink przetwarzane będą także przez twórcę i właściciela systemu LiveLink JC Bamford Excavators Limited (JCB) z siedzibą w Rocester w Wielkiej Brytanii oraz Grupę JCB. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez JCB oraz Grupę JCB znajdą Państwo w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy na korzystanie z systemu LiveLink.

Jakie dane są gromadzone i przetwarzane w systemie LiveLink?
W systemie LiveLink gromadzone są dwa rodzaje informacji: dane osobowe oraz informacje niebędące danymi osobowymi (tj. dane anonimowe).

Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to takie dane, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację osoby fizycznej.
Dane osobowe mogą być dostarczane przez użytkowników systemu (w tym pracowników ADO), którzy samodzielnie wprowadzają dane do systemu np. w zakładce „Moje konto”.
Informacje o koncie abonenckim mogą obejmować imię i nazwisko, informacje kontaktowe, numer konta, numer karty kredytowej lub inne dane dotyczące płatności lub konta, numer VIN pojazdu oraz inne dane identyfikacyjne i kontaktowe.
W przypadku skontaktowania się z nami w systemie prowadzony może być rejestr tej korespondencji.
Dane osobowe mogą być także gromadzone za pomocą urządzeń telematycznych, w tym urządzenia GPS, fabrycznie zamontowanego w urządzeniu.
Urządzenia telematyczne przekazują dane o sprzęcie, w tym dane o stanie i dane operacyjnych (takie jak między innymi model, numer seryjny, lokalizacja, wydajność, dane diagnostyczne, zużycie paliwa, historia serwisowa itd.). W przypadku gdy dane te samodzielnie lub łącznie identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną będą stanowiły dane osobowe.
Urządzenia telematyczne montowane są fabrycznie przez JCB. ADO nie ma wpływu na zakres danych gromadzonych przez urządzenia telematyczne, który jest ustalany samodzielnie przez JCB.

Co to są dane anonimowe?
Dane anonimowe to dane, na podstawie których nie można zidentyfikować konkretnego użytkownika lub nie są powiązane z danymi osobowymi użytkownika.
JCB może w szczególności gromadzić pewne informacje o użytkowniku na podstawie stron internetowej systemu LiveLink, które i w jakiej kolejności użytkownik odwiedził. Są to dane statystyczne dotyczące działań i wzorców przeglądania stron przez użytkowników, nieidentyfikujące żadnych osób.
ADO nie ma dostępu do informacji o użytkowniku gromadzonych na podstawie strony internetowej i nie przetwarza takich danych.

W jakim celu ADO przetwarza dane osobowe gromadzone w systemie LiveLink?
ADO jest wyłącznym dealerem maszyn budowlanych, maszyn rolniczych i urządzeń JCB. Na podstawie zawartych z JCB umów o współpracy ADO zawiera z Państwem umowy o korzystanie z systemu LiveLink, a następnie zarządza i nadzoruje Państwa dostęp do systemu. ADO uprawniony jest do wprowadzania danych dotyczących kupujących oraz zakupionej maszyny.
Spółka „INTERHANDLER” sp. z o.o. występuje w podwójnej roli: administratora danych osobowych (kiedy przetwarza je w własnych celach) i procesora (kiedy przetwarza je na zlecenie JCB zgodnie z zasadami Polityki prywatności).
ADO przetwarza dane osobowe gromadzone w systemie LiveLink jako administrator danych w celu:
a) wykonania zawartej z Państwem umowy na korzystanie z systemu LiveLink i umowy gwarancji
b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO
c) w celach marketingu bezpośredniego, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO(m.in. złożenia oferty przedłużenia umowy na korzystanie z systemu LiveLink, umowy gwarancyjnej, zakupu usług i towarów)

Jak długo ADO będzie przetwarzał dane gromadzone w systemie LiveLink?
Dane gromadzone w systemie LiveLink przetwarzamy przez okres trwania umowy na korzystanie z systemu LiveLink, ale nie krócej niż do momentu wygaśnięcia gwarancji na maszynę.
W odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych?
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
a) dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przetwarzanych w celach będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO. Zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu możemy przekazać Państwa dane gromadzone w systemie LiveLink?
Do Pani/Pana danych osobowych może mieć też dostęp Policja (w przypadku konieczności zlokalizowania maszyny).

Czy można nie przekazać danych osobowych?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych wskazanych jako obowiązkowe ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa. Zbieranie danych za pomocą urządzeń telematycznych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy. ADO nie może zdemontować urządzeń telematycznych, w tym GPS, bez zgody JCB.


RODO - DANE OSOBOWE

ZGODA NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH* pola wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "INTERHANDLER" sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Wapiennej 6, 87-100 Toruń, KRS 0000011803
w celu:

 
korzystania z prowadzonej przez "INTERHANDLER" sp. z o.o. usługi „Newsletter”

ZGODA NA OTRZYMYWANIE
INFORMACJI HANDLOWYCH

 
Chcę być informowany e-mailowo o promocjach i ofertach specjalnych "INTERHANDLER " Sp. z o.o. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od "INTERHANDLER" sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ZGODA NA KONTAKT

 
Chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych "INTERHANDLER" sp. z o.o. Zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez "INTERHANDLER" sp. z o.o. dla celów marketingu bezpośredniego.

nasze oddziały
dealerzy rolni
giełda maszyn używanych

BUDOWNICTWO

PRODUKTYSERWIS I CZĘŚCIPROGRAM FINANSOWANIAROLNICTWO

PRODUKTYKONTAKTPROGRAM FINANSOWANIAKOLEJNICTWO

INNE BRANŹE

O NAS
KONTAKT

 INFOLINIA: